เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

วราลี รุ่งบานจิต , ผู้ร่วมเขียนบทความ วรากร แซ่พุ่น, วรทา รุ่งบานจิต, วรนาถ แซ่เซ่น, ภากร นพฤทธิ์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมทางวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

ปีที่นำเสนอ

2020

จัดโดย

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จังหวัดหรือเมือง

พัทลุง

ประเทศ

Thailand (TH)

งานวิจัย

- การศึกษาปัญหาการออกเสียงพยัญชนะในภาษาจีนกลางของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2020

- การสำรวจและศึกษาการตั้งชื่อร้านค้าภาษาจีนของชาวไทยเชื้อสายจีนใน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2019

- แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 2017