เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2563/2)

ประสบการณ์สอน

ระดับปริญญาตรี 11 ปี
ชื่อวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 5 (450) นก.
ชื่อวิชา การพูดภาษาจีน 2 3 (1-4-4) นก.
ชื่อวิชา การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การฟังและการพูดภาษาจีน 1 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การฟังและการพูดภาษาจีน 1 3 (1-4-4) นก.
ชื่อวิชา การฟังและการพูดภาษาจีน 1 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การฟังและการพูดภาษาจีน 2 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การฟังและการพูดภาษาจีน 2 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การฟังและการพูดภาษาจีน 3 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การเขียนภาษาจีน 2 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การเขียนภาษาจีน 3 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การเขียนรายงานภาษาจีน 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การเขียนรายงานภาษาจีน 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาจีน 2 (90) นก.
ชื่อวิชา นิทานสุภาษิตจีน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา บทอ่านคัดเลือกทางสังคมศาสตร์ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ภาษาจีนในสื่อมวลชน 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา วัฒนธรรมจีน 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา วัฒนธรรมจีน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา เรื่องสั้นจีน 3 (2-2-5) นก.

* หมายเหตุ แสดงข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2550.