เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.วิไลวรรณ วิไลรัตน์

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา รักการเดินทางท่องเที่ยว เพราะได้เพิ่มประสบการณ์ชีวิต ได้เปิดโลกทัศน์และเข้าใจความแตกต่างของสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ ซึ่งสามารถนำประสบการณ์ที่พบเจอมาเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับลูกศิษย์ สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดในอาชีพนี้คือการการได้เห็นลูกศิษย์ประสบความสำเร็จ

ชื่อ - สกุล

นางสาววิไลวรรณ วิไลรัตน์

อีเมล

ตำแหน่ง

อาจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

ภูมิศาสตร์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่สำเร็จ

เมษายน 2014

คุณวุฒิ

อักษรศาสตรบัณฑิต

สาขา

ภูมิศาสตร์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีที่สำเร็จ

กุมภาพันธ์ 2010

ประวัติการฝึกอบรม

การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

2018-04-30 - 2018-05-04

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (work Integrated Learning WIL)

2018-05-07 - 2018-05-08

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อบรมปฏิบัติการครูของครูชายแดนใต้

2020-01-13 - 2020-01-15

สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา