เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

วิไลวรรณ วิไลรัตน์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 “สร้างสรรค์งานวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ราศรี สวอินทร์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ วิไลวรรณ วิไลรัตน์, สรียา หมัดอาด้ำ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 9

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ SCT

จังหวัดหรือเมือง

นครศรีธรรมราช

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

วิไลวรรณ วิไลรัตน์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ สรียา หมัดอาด้ำ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 11

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จังหวัดหรือเมือง

นครศรีธรรมราช

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

วิไลวรรณ วิไลรัตน์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 “การวิจัยและนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0

ปีที่นำเสนอ

2018

จัดโดย

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

จังหวัดหรือเมือง

นราธิวาส

ประเทศ

Thailand (TH)