เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2563/1)

ระดับปริญญาตรี 6 ปี
ชื่อวิชา การศึกษาประชากร 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 (360) นก.
ชื่อวิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6 (540) นก.
ชื่อวิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 (360) นก.
ชื่อวิชา ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6 (540) นก.
ชื่อวิชา ฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 1 1 (90) นก.
ชื่อวิชา ฝึกปฎิบัติวิชาชีพครู 2 1 (90) นก.
ชื่อวิชา พลเมืองที่เข้มแข็ง 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา พิบัติภัยศึกษา 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา ภูมิศาสตร์กายภาพ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ภูมิศาสตร์กายภาพ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ภูมิศาสตร์มนุษย์ 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา ภูมิสารสนเทศ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา วิชาภูมิศาสตร์กายภาพ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา แผนที่และการแปลความหมายแผนที่ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา แผนที่และการแปลความหมายแผนที่ 3 (2-2-5) นก.