เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาภูมิศาสตร์  โดยเฉพาะภูมิศาสตร์ประเทศไทย  ภูมิศาสตร์มนุษย์  และภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

รหัส  6111  สาขาวิชา  ภูมิศาสตร์    (geography)

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

การทำวิจัยเชิงคุณภาพที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่