เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.วิทิต บัวปรอท

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อ - สกุล

นายวิทิต บัวปรอท

อีเมล

ตำแหน่ง

อาจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

พุทธศาสน์ศึกษา

สถาบัน

มหามกุฎราชวิทยาลัย

ปีที่สำเร็จ

มกราคม 2011