เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

รายละเอียด

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ร่วมกับสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำจากผลกระทบของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ กิจกรรมพัฒนาครูสอนไม่ตรงสายจากสถานศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ สาขาสังคมศึกษา ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเซียนตานฮวา ชั้น ๓ อาคารสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

ครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

สถานที่ ห้องประชุมเซียนตานฮวา ชั้น ๓ อาคารสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ วันที่ ๕ - ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

รายละเอียด

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูสังคมศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระ ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมติงเซียง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

ครูในพื้นที่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

สถานที่ ห้องประชุมติงเซียง ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 14-15 ธันวาคม 2562

รายละเอียด

โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูสังคมศึกษาที่สอนไม่ตรงสาระ ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมติงเซียง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

ครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้

สถานที่ ห้องประชุมติงเซียง ชั้น 2 อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 14-15 ธันวาคม 2562