เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

ซูไรดา จารง , ผู้ร่วมเขียนบทความ มลิวรรณ รักษ์วงศ์, วิทิต บัวปรอท, ทัศณา เกื้อเส้ง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ปีที่นำเสนอ

2017

จัดโดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

จังหวัดหรือเมือง

เพชรบูรณ์

ประเทศ

Thailand (TH)

งานวิจัย

- ปัจจัยการย้ายถิ่นไปทำงานในประเทศมาเลเซีย และความสัมพันธ์กับเครือญาติของแรงงานไทย กรณีศึกษา : จังหวัดยะลา ประเทศไทย, ปีที่จัดทำ 2018

- ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อโครงการธนาคารความดีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 2013

- ความคาดหวังและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อการจัดสภาพแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกทรายขาว, ปีที่จัดทำ 2012

เอกสารประกอบการสอน

- เอกสารประกอบการสอน รายวิชาความจริงของชีวิต, ปีที่จัดทำ 2011

- เอกสารประกอบการสอนรายวิชาทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ, ปีที่จัดทำ 2012

- เอกสารประกอบการสอนรายวิชาศาสนศึกษา, ปีที่จัดทำ 2013

- เอกสารประกอบการสอนรายวิชาจริยศาสตร์, ปีที่จัดทำ 2014