เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2563/1)

ระดับปริญญาตรี 10 ปี
ชื่อวิชา การศึกษาประชากร 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การเมืองระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ความจริงของชีวิต 3 (3-0-0) นก.
ชื่อวิชา ความจริงของชีวิต 2 (2-0-4) นก.
ชื่อวิชา ความจริงของชีวิต 2 (2-0-4) นก.
ชื่อวิชา จริยธรรมสำหรับนักบริหารท้องถิ่น 3 (3-0-3) นก.
ชื่อวิชา จริยศาสตร์ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา จริยศาสตร์ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา จริยศาสตร์ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ปรัชญาไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา รัฐธรรมนูญไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ศาสนศึกษา 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ศาสนศึกษา 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา สังคมภิวัตน์ 2 (2-0-4) นก.