เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.สวพร จันทรสกุล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Blogger : https://ajsawaporn.blogspot.com/ Facebook สาขาวิชาภาษาไทย ศศบ : https://www.facebook.com/groups/605302806276098 WEB : http://human.yru.ac.th/thai_ba/

ดูข้อมูลเพิ่มเติม