เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.ดร.อรุณี ม่วงแก้วงาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ปี พ.ศ.2527 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (NR9) ด้านเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) ปี พ.ศ.2532 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านพืชศาสตร์ ปี พ.ศ.2535 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช ปี 2561

ดูข้อมูลเพิ่มเติม