เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ดร.อิสมาแอ สนิ

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาอิสลามศึกษา อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม