เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเกษตรศาสตร์ เชียวชาญทางด้านการจัดการดิน ปุ๋ย และธาตุอาหารพืช เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม