เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ดร.คืนจันทร์ ณ นคร

ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ และเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ดูข้อมูลเพิ่มเติม