เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.มูฮำมัดคอยรี หะยีบากา

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ และนักวิจัยด้านพลังงานทดแทน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม