เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.ดร.นิตยา เรืองแป้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตรการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประวัติการศึกษา ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา พ.ศ. ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม