เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.ดร.พิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์

ประธานหลักสูตรสาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชื่อ - สกุล

นางสาวพิมพ์ปวีณ์ สุวรรณโณ

อีเมล

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

หลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขา

วิจัย วัดผลและสถิติการศึกษา

สถาบัน

มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่สำเร็จ

มกราคม 2017

คุณวุฒิ

การศึกษามหาบัณฑิต

สาขา

การวัดผลและประเมินผลการศึกษา

สถาบัน

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่สำเร็จ

ตุลาคม 2003

คุณวุฒิ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขา

การตลาด

สถาบัน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

ปีที่สำเร็จ

มีนาคม 1995

ประวัติการฝึกอบรม

การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

2023-03-15 - 2023-03-17

คณะครุศาสตร์
ทักษะการออกแบบหลักสูตรแบบมุ่งผลลัพธ์ OBE

2023-03-04 - 2023-03-06

กองบริการการศึกษา
การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

2023-02-18 - 2023-02-19

คณะครุศาสตร์
การพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อขอทุน

2023-01-12 - 2023-01-13

คณะครุศาสตร์
การพัฒนาชุดฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา

2022-09-08 - 2022-09-09

คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
การพัฒนาชุดฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของนักศึกษา

2022-09-08 - 2022-09-09

คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี