เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ดร.ภูริชาติ พรหมเต็ม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายโครงการพิเศษ

คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ผู้สอนประจำสาขาวิชาการจัดการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม