เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.สุนิสา โส๊ะอุ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จบปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัญฑิต สาขาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จบปริญญาโท Master of Arts (Linguistics) Aligarh Muslim University, Uttra Pradesh, India

ดูข้อมูลเพิ่มเติม