เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ดร.ศุภมาส รัตนพิพัฒน์

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม

ดูข้อมูลเพิ่มเติม