เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ดร.สุรเดช มัจฉาเวช

หัวหน้างานบริการและเผยแพร่

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปร.ด.(เทคโนโลยีพอลิเมอร์) 2560 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.บ.(เทคโนโลยียาง) 2552

ดูข้อมูลเพิ่มเติม