เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.ธนวัฒน์ พรหมสุข

ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศ.ม. ศิลปมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2557 ศ.บ. ศิลปบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2553

ดูข้อมูลเพิ่มเติม