เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.อุษณีย์ พรหมศรียา

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่าง http://fms.yru.ac.th/ib/

ดูข้อมูลเพิ่มเติม