เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.เวคิน วุฒิวงศ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เว็บไซต์หลักสูตร : http://human.yru.ac.th/comdev/ เว็บไซต์คณะ : https://human.yru.ac.th/

ดูข้อมูลเพิ่มเติม