เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.วัลย์ลดา พรมเวียง

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

เกิดจังหวัด กรุงเทพมหานคร ความสนใจพิเศษเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์นวัตกรรมธุรกิจ STEAM4 INNOVATION ความสามารถ สร้างนวัตกรสังคม การแต่งหน้าและแต่งกายในงานนิเทศศาสตร์ การพัฒนาบุคลิกภาพแบบองค์รวม Anti-ageing

ดูข้อมูลเพิ่มเติม