เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.วรากร แซ่พุ่น

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ประวัติการศึกษา ปี 2551-2554 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวรรณศิลป์ M.A. ( Literature and Arts ) ChongQing University of China, ประเทศจีน ปี 2547-2551 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน เกี

ดูข้อมูลเพิ่มเติม