เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.ดร.วารุณี หะยีมะสาและ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ความเชี่ยวชาญ -immuno assay -molecular technique -agricutural biotechnology

ดูข้อมูลเพิ่มเติม