เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ดร.วารุณี หะยีมะสาและ

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ความเชี่ยวชาญ -immuno assay -molecular technique -biotechnology

ดูข้อมูลเพิ่มเติม