เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.วิไลวรรณ วิไลรัตน์

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา สนใจวิชาภูมิศาสตร์ รักการเดินทางท่องเที่ยว เพราะได้เพิ่มประสบการณ์ชีวิต ได้เปิดโลกทัศน์และเข้าใจความแตกต่างของสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ ซึ่งสามารถนำประสบการณ์ที่พบเจอมาเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับลูกศิษย์ สิ่งที่ภาคภูมิในที่สุดในอาชีพนี้คือการได้เห็นลูกศิษย์ประสบความสำเร็จ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม