เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.อลภา ทองไชย

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ชื่อ - สกุล

นางสาวอลภา ทองไชย

อีเมล

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

สัตววิทยา

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

พฤศจิกายน 2008

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขา

ชีววิทยา

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

มีนาคม 2004

ประวัติการฝึกอบรม

อบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

2023-02-17 - 2023-12-17

หลักสูตรชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อบมพัฒนาศักยภาพบุคคลากรสู่ความเป็นเลิศด้านการทำงาน

2023-09-15 - 2023-09-16

-ไม่ระบุ-
ชีววิทยาและอนุกรมวิธานของปลาหมึก

2023-07-04 - 2023-07-07

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กิจกรรมพัฒนาทักษะการออกแบบหลักสูตร เรื่อง การออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education : OBE) & เกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 รุ่นที่ 32

2023-02-11 - 2023-02-13

กองบริการการศึกษา
กิจกรรมอบรมปฏิบัติการ "งานวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์"

2023-01-11 - 2023-01-11

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Skills)

2022-12-11 - 2022-12-12

-ไม่ระบุ-
อบรมการใช้โปรแกรมการจัดการสารเคมี ChemInvent

2022-01-25 - 2022-01-25

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มาตรฐานกับการทดล้องด้านวิทยาศาสตร์

2021-08-28 - 2021-08-29

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การสอนออนไลน์ด้วยระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ (YRU e-Learning)

2021-06-10 - 2021-06-10

-ไม่ระบุ-
กิจกรรมพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน

2020-11-09 - 2020-11-11

กองบริการการศึกษา
กิจกรรมออกแบบชุดวิชา

2020-09-26 - 2020-09-28

กองบริการการศึกษา
อบรมปฏิบัติการวิทยากรท้องถิ่นหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่

2020-02-10 - 2020-02-13

คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ร่วมกับ สสวท.
การใช้สัตว์น้ำเพื่องานทางวิทยาศาสตร์

2016-11-19 - 2016-11-24

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อบรมขอใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

2016-02-12 - 2016-02-16

วช.