เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

รุสมีนา เจ๊ะเต๊ะ , ผู้ร่วมเขียนบทความ อลภา ทองไชย, นูรฮาซานี นิแฮ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 8 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 1 วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566 (หน้า 848-854) ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปีที่นำเสนอ

2, 2023

จัดโดย

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ปิยศิริ สุนทรนนท์ สินไชย , ผู้ร่วมเขียนบทความ อลภา ทองไชย, วารุณี หะยีมะสาและ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

ไทย

ปีที่นำเสนอ

1, 2023

จัดโดย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จังหวัดหรือเมือง

กรุงเทพมหานคร

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

นุรฟาน มะดีเยาะ , ผู้ร่วมเขียนบทความ อลภา ทองไชย, วารุณี หะยีมะสาและ, การีหม๊ะ มะลี

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 4

ปีที่นำเสนอ

1, 2019

จัดโดย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ศศิธร พังสุบรรณ , ผู้ร่วมเขียนบทความ สายใจ แก้วอ่อน, ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย, ลักขณา รักขพันธ์, อิสมะแอ เจ๊ะหลง, อลภา ทองไชย, วารุณี หะยีมะสาและ, วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ครั้งที่ 3

ปีที่นำเสนอ

1, 2018

จัดโดย

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ไรมี กูแบรีมา , ผู้ร่วมเขียนบทความ อลภา ทองไชย

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561

ปีที่นำเสนอ

1, 2018

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

วารุณี หะยีมะสาและ , ผู้ร่วมเขียนบทความ ลักขณา รักขพันธ์, อลภา ทองไชย, วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคง และยั่งยืน ในยุค Thailand 4.0

ปีที่นำเสนอ

1, 2017

จัดโดย

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

อุสมัน เบ็ญหามะ , ผู้ร่วมเขียนบทความ อลภา ทองไชย, วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์, นูรีดา บาฮะคีรี

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้

ปีที่นำเสนอ

1, 2017

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

จังหวัดหรือเมือง

นครศรีธรรมราช

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย , ผู้ร่วมเขียนบทความ สายใจ แก้วอ่อน, ศศิธร พังสุบรรณ, ลักขณา รักขพันธ์, อลภา ทองไชย

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

YRU Journal of Science and Technology

ปีที่นำเสนอ

1, 2016

จัดโดย

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

วิพัฒน์ ถาวโรฤทธิ์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ สายใจ แก้วอ่อน, ศศิธร พังสุบรรณ, ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย, ลักขณา รักขพันธ์, อลภา ทองไชย, วารุณี หะยีมะสาและ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

ปีที่นำเสนอ

1, 2016

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

จังหวัดหรือเมือง

อุบลราชธานี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

อิสมะแอ เจ๊ะหลง , ผู้ร่วมเขียนบทความ อลภา ทองไชย

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

ว.วิทย.มข.

ปีที่นำเสนอ

2015

จัดโดย

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

รอสือนะ อาบู , ผู้ร่วมเขียนบทความ ศศิธร พังสุบรรณ, ฉันทนา รุ่งพิทักษ์ไชย, อลภา ทองไชย, นุรอัยนี เจะเดร์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2555

ปีที่นำเสนอ

2012

จัดโดย

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

การปนเปื้อนของแบคทีเรียVibrio spp. ในหอยพอก (Geloina erosa) ในป่าชายเลนยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี, ปีที่จัดทำ 2018

การบำบัดแคดเมียมโดยใช้ดาวเรือง และผลของแคดเมียมต่อ ดอก เรณู และเนื้อเยื่อของดาวเรือง, ปีที่จัดทำ 2017

ความหลากหลายของแมลงและสัตว์หน้าดินในพื้นที่ที่เริ่มมีการฟื้นฟู เกษตรกรรม, ปีที่จัดทำ 2016

ความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณระบบนิเวศรอยต่อ ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี, ปีที่จัดทำ 2014

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการผลิตหอยแมลงภู่(Perna viridis Linn.,1758) บริเวณอ่าวปัตตานีเพื่อเป็นวัตถุดิบอุตสาหกรรม อาหารฮาลาล, ปีที่จัดทำ 2011

เอกสารประกอบการสอน

สัตววิทยา, ปีที่จัดทำ 1, 2018

หนังสือ

ชีววิทยาของพืชดอกและศักยภาพในการนำไปใช้บำบัดโลหะหนัก

ผู้แต่ง อลภา ทองไชย

สำนักพิมพ์ บริษัท เอสพริ้นท์ (2004) จำกัด ครั้งที่พิมพ์ 1