เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

โครงการนักสืบแมลงท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ตำบลท่าสาป ให้เป็นต้นแบบของชุมชน และขยายผลการประยุกต์ใช้ความรู้จากมหาวิทยาลัย อันเป็นคลังปัญญาแห่งชายแดนใต้สู่การปฏิบัติจริง ในการเสริมสร้างศักยภาพ และความเข้มแข็งในชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพราะบริเวณพื้นที่ท่าสาปมีความอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพ และพื้นที่บางส่วนถูกนำไปใช้ในการเกษตรกรรม ซึ่งมีหลายรูปแบบทั้งการทำนาและการทำสวน

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนจำนวน  30  คน

สถานที่ โรงเรียนท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 14-15 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด

การอบรมทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา ปฏิบัติการเรื่องการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา

สถานที่ ห้องปฏิบัติการ 05-306

วันที่ดำเนินการ 6 กันยายน 2562

รายละเอียด

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมออนไลน์โครงการพัฒนาศักยภาพครูให้มีสมรรถนะครูยุคใหม่ศตวรรษที่ 21 ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาการคำนวณและการเรียนรู้ดิจิทัล รวมถึงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมครูและนักเรียนสู่การทดสอบ PISA ในปี พ.ศ. 2564

กลุ่มเป้าหมาย

ครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  จำนวน  400  คน

สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

วันที่ดำเนินการ 4-12 พฤษภาคม 2563

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมค่าย STEM-coding สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน  3  จังหวัดชายแดนใต้  จำนวน  60  คน

สถานที่ ห้องประชุมหลูหุ้ย ชั้น 6 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 7-8 มีนาคม 2563

รายละเอียด

อบรมพัฒนาศักยภาพครูชายแดนใต้ด้วยแนวคิด STEM-Coding ภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ เรื่อง "การยกระดับขีดความสามารถของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM ศึกษาอย่างยั่งยืน" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

กลุ่มเป้าหมาย

ครูใน  3  จังหวัดชายแดนใต้  จำนวน  100  คน

สถานที่ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูชายแดนใต้ด้วยแนวคิด STEM-Coding โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ เรื่อง "การยกระดับขีดความสามารถของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM ศึกษาอย่างยั่งยืน" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นครูใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

กลุ่มเป้าหมาย

ครูใน  3  จังหวัดชายแดนใต้  จำนวน  100  คน

สถานที่ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 18-19 มกราคม 2563

รายละเอียด

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาครูสอนไม่ตรงสาย จากสถานศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ ภายใต้โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำจากผลกระทบของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นครูในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 68 คน ดร.ปัทมา พิศภักดิ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทั่วไป กล่าวว่า การจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาสำหรับครูผู้สอนไม่ตรงสาย ภายใต้โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำจากผลกระทบของเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน และวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สามารถตอบโจทย์ของประเทศไทยในการก้าวเข้าสู่สังคมขนาดใหญ่ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพครูที่อยู่ในพื้นที่ให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนพัฒนาครูสอนไม่ตรงสายในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีความมั่นใจและสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง

กลุ่มเป้าหมาย

ครูในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  รวมทั้งสิ้น  จำนวน  68  คน

สถานที่ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ วันที่ 29-30 มิถุนายน และวันที่ 1 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด

การบริการวิชาการให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา ในกิจกรรม Science discove camp โดยการฝึกปฏิบัติการทางชีววิทยา เรื่อง การหมุนเวียนเลือดของปลาหางนกยูง และกายวิภาคของกบ

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา

สถานที่ ห้องปฏิบัติการ 05-303 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

วันที่ดำเนินการ 9 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด

หลักสูตรชีววิทยาร่วมจัดกิจกรรมค่าย Science laboratory camp ในกับนักเรียนโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา จำนวน 75 คน โดยปฏิบัติการทดลองเรื่องการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนโรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา  จำนวน  75  คน

สถานที่ ห้องปฏิบัติการ 05-303 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

วันที่ดำเนินการ 28 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรจุลชีววิทยา ได้จัดอบรมบริการวิชาการ เรื่องลักษณะทั่วไปและสันฐานวิทยาของรา และเรื่องกายวิภาคของกบ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา จำนวน 37 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ ประธานหลักสูตรสาขาจุลชีววิทยา และอาจารย์อลภา ทองไชย อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาชีววิทยา เป็นวิทยากร ณ อาคารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา อาคาร 9 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางด้านศาสตร์ทางจุลชีววิทยาและชีววิทยา

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่    4    โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา    จำนวน    37    คน

สถานที่ ณ อาคารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา อาคาร 9 ชั้น 4

วันที่ดำเนินการ 24 พฤศจิกายน 2562