เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.อภิชิต อนุบุตร

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- อาจาร์ยพิเศษหลักสูตรการพัฒนาชุมชน - อาจาร์ยสอนหลักสูตรระยะสั้น การทำผลิตภัณฑ์ชุมชนจากสมุนไพร

ชื่อ - สกุล

นายอภิชิต อนุบุตร

อีเมล

ตำแหน่ง

อาจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

หลักสูตร

-

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

พัฒนาสังคม

สถาบัน

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ปีที่สำเร็จ

ตุลาคม 2011

คุณวุฒิ

ครุศาสตรบัณฑิต

สาขา

เทคโนโลยีและนวัฒกรรมทางการศึกษา

สถาบัน

สถาบันราชภัฏยะลา

ปีที่สำเร็จ

มีนาคม 1997

ประวัติการฝึกอบรม

2019-05-01 - 2019-05-02

-ไม่ระบุ-

2019-04-28 - 2019-04-29

-ไม่ระบุ-

2019-04-24 - 2019-04-24

-ไม่ระบุ-

2019-04-23 - 2019-04-23

-ไม่ระบุ-

2019-04-22 - 2019-04-22

-ไม่ระบุ-

2018-05-07 - 2018-05-08

-ไม่ระบุ-

2018-04-19 - 2018-04-21

-ไม่ระบุ-

2018-01-17 - 2018-01-18

-ไม่ระบุ-

2017-03-13 - 2017-03-14

-ไม่ระบุ-

2016-12-08 - 2016-12-10

-ไม่ระบุ-