เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/3

121324014 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษานวัตกรรมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น    มคอ.3 มคอ.5

ประสบการณ์สอน

ระดับปริญญาตรี 9 ปี
ชื่อวิชา กระบวนการพัฒนาชุมชน 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การจัดการตนเองของชุมชน 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การจัดการทุนชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การจัดนันทนาการในชุมชน 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การจัดสวัสดิการชุมชน 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การบริหารงานพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การพัฒนาชนบทและชุมชนเมือง 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การพัฒนาชนบทและชุมชนเมือง 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การพัฒนาชุมชนเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การพัฒนาที่ยั่งยืน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การพัฒนาที่ยั่งยืน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การพัฒนาในสังคมพหุวัฒนธรรม 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพื่อชุมชนท้องถิ่น 6 (3-6-9) นก.
ชื่อวิชา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสังคม 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา งานอาสาสมัครกับการพัฒนาสังคม 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา จริยธรรมในงานพัฒนาชุมชน 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ชุมชนศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทางการพัฒนา 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ทฤษฎี และหลักการพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา นวัตกรรมและภูมิปัญญาในงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 6 (3-6-9) นก.
ชื่อวิชา นโยบายและการวางแผนพัฒนาชุมชน 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา นโยบายและแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 6 (3-6-9) นก.
ชื่อวิชา พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ภาวะความเป็นผู้นำในงานพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ภาวะความเป็นผู้นำในงานพัฒนาชุมชน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยกับการดำรงชีวิตในชุมชน 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 6 (3-6-9) นก.
ชื่อวิชา หลักการพื้นฐานงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 6 (3-6-9) นก.
ชื่อวิชา เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษานวัตกรรมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 1 (1-0-2) นก.
ชื่อวิชา เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในชุมชน 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองและการประกอบวิสาหกิจชุมชน 3 (2-2-5) นก.

* หมายเหตุ แสดงข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2550.