เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

ซูลฟีกอร์ มาโซ , ผู้ร่วมเขียนบทความ เวคิน วุฒิวงศ์, สุพัตรา รุ่งรัตน์, อภิชิต อนุบุตร, กมลวรรณ ชนะกุล

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

รายงานการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 19 “นวัตกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน” มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

ปีที่นำเสนอ

2020

จัดโดย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

จังหวัดหรือเมือง

ลำปาง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ศรีประไพ อุดมละมุล , ผู้ร่วมเขียนบทความ สมบัติ โยธาทิพย์, เวคิน วุฒิวงศ์, สุพัตรา รุ่งรัตน์, อภิชิต อนุบุตร, กมลวรรณ ชนะกุล

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 “พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีสะเกษ

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

จังหวัดหรือเมือง

ศรีสะเกษ

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

แนวทางการสร้างและพัฒนาเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตโกปี๊ (กาแฟโบราณ) ในเขตเทศบาลเมืองเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2020

ความพึงพอใจของประชาชนในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2019

ความสำเร็จในการบริหารจัดการของเครือข่ายเกษตรกร : กรณีศึกษาเครือข่ายเกษตรกรสวนทุเรียนโครงการเกษตรกรแปลงใหญ่ ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี, ปีที่จัดทำ 2019

ความพึงพอใจของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2018

บทบาทของผู้นำท้องถิ่นในการพัฒนาเยาวชนในจังหวัดยะลา : กรณีศึกษา ผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2017