เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่มประเทศอาเซียน โดยใช้การศึกษาเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อบรรลุประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบ่งปันในปี 2558 ในการนี้ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ จึงต้องพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยจัดมุมเกี่ยวกับอาเซียนในห้องสมุดเพื่อนักเรียนได้นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามความเหมาะสมในระดับชั้นต่าง ๆ

กลุ่มเป้าหมาย

-  เชิงปริมาณ  
         -  ครูโรงเรียนใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้
         -  บรรณารักษ์  และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด
-  เชิงคุณภาพ  
         -  เกิดแนวความคิด  ความรู้  และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดระบบบริการห้องสมุดอาเซียน
         -  นำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปบูรณาการกับชีวิตจริง

สถานที่ โรงเรียน ตชด.

วันที่ดำเนินการ 1-5 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด

บรมโครงการบริการวิชาการ การสร้างเกมส์ส่งเสริมการอ่านด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 สำหรับครู และผู้ปฏิบัติงานด้านห้องสมุดในโรงเรียน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

กลุ่มเป้าหมาย

ครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด

กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมผลิตสื่อส่งเสริมการอ่านส าหรับครูในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดน ภาคใต้ จัดเมื่อวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีจ านวนผู้เข้าร่วม โครงการ จ านวนทั้งสิ้น 35 คน ได้แก่ ครู บรรณารักษ์ และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด โดยผู้เข้าร่วมอบรมมีความ พึงพอใจ ในภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการให้บริการของ เจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจมากกว่าด้านอื่นๆ รองลงมา คือ ด้านสถานที่ ระยะเวลา อาหาร และด้านเนื้อหา ส่วนข้อเสนอแนะ พบว่า ผู้เข้าอบรมต้องการให้มีการจัดอบรมการผลิตสื่ออย่างต่อเนื่องทุกๆ ปีอย่าง น้อยปีละ 1 ครั้ง หลักสูตรการอบรมที่ต้องการ ได้แก่ การผลิตสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรมต่างๆ เช่น Photoshop การอบรมในครั้งต่อไป อยากให้เพิ่มหัวข้อการจัดการข้อมูลในเว็บไซต์ กิจกรรมที่ 2 ติดตามและประเมินผลการน าความรู้จากการฝึกอบรมผลิตสื่อส่งเสริมการอ่าน ไปใช้ในสถานศึกษา จัดเมื่อวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2560 โดยหลักสูตรฯ ได้ไปติดตามและประเมินผลจาก ผู้เข้าร่วมอบรมที่มาจากโรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จ านวน 10 โรงเรียน ในภาพรวม ผู้ตอบแบบประเมินผลการน าความรู้ไปใช้อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านประโยชน์ใน การน าไปใช้ มีความพึงพอใจมากกว่าด้านอื่นๆ รองลงมาคือด้านความรู้ความสามารถ ส่วนข้อเสนอแนะ พบว่า ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ที่ได้น าความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในสถานศึกษา ต้องการให้สื่อส่งเสริมการอ่านที่ผลิตขึ้น สามารถน าไปใช้ได้จริงกับการเรียนการสอน รวมถึงการอบรมเพิ่มเติมในหัวข้อเทคโนโลยีและโปรแกรมการ สร้างสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมาย

ครูในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารบรรณราชนครินทร์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 7-8 กุมภาพันธ์ 2560

รายละเอียด

กลุ่มเป้าหมาย

ครูในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

วันที่ดำเนินการ สิงหาคม 2564