เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.ปองทิพย์ หนูหอม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อ - สกุล

นางปองทิพย์ หนูหอม

อีเมล

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

หลักสูตร

-

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

จารึกภาษาตะวันออก

สถาบัน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีที่สำเร็จ

มกราคม 1986

คุณวุฒิ

การศึกษาบัณฑิต

สาขา

ภาษาไทย

สถาบัน

วิทยาลัยวิชาการศึกษา

ปีที่สำเร็จ

มีนาคม 1972

ประวัติการฝึกอบรม

2016-12-08 - 2016-12-10

-ไม่ระบุ-

2016-12-02 - 2016-12-06

-ไม่ระบุ-