เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

ประสบการณ์สอน

ระดับปริญญาตรี 10 ปี
ชื่อวิชา การจัดระบบข้อมูลทางวัฒนธรรม 2 (2-0-0) นก.
ชื่อวิชา การพูดเพื่อสัมฤทธิผล 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การสัมภาษณ์ 3 (2-2-0) นก.
ชื่อวิชา การสื่อสารด้วยภาษาไทย 5 (2-4-3) นก.
ชื่อวิชา การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม 2 (2-0-4) นก.
ชื่อวิชา การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม 2 (2-0-4) นก.
ชื่อวิชา การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม 2 (2-0-4) นก.
ชื่อวิชา การเขียนภาคนิพนธ์และการวิจัยทางภาษาไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การเขียนสารคดี 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา การเขียนสารคดี 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา การเขียนสำหรับสื่อสารมวลชน 2 (2-0-4) นก.
ชื่อวิชา คติชนวิทยา 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา คติชนวิทยา 3 (2-2-0) นก.
ชื่อวิชา ทฤษฎีคติชนและวิธีการศึกษา 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ประเพณีประจำท้องถิ่น 2 (2-0-0) นก.
ชื่อวิชา พัฒนาการของภาษาไทย 2 (2-0-4) นก.
ชื่อวิชา พัฒนาการของภาษาไทย 2 (2-0-4) นก.
ชื่อวิชา ภาษากับวัฒนธรรม 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ภาษากับวัฒนธรรม 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ภาษากับวัฒนธรรม 2 (2-0-4) นก.
ชื่อวิชา ภาษากับสังคม 2 (2-0-0) นก.
ชื่อวิชา ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ภาษาศาสตร์ภาษาไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ภาษาไทยถิ่น 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา ภาษาไทยสำหรับครูเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2 (1-2-3) นก.
ชื่อวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 2 (2-0-4) นก.
ชื่อวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร2 2 (2-0-4) นก.
ชื่อวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 3 (3-0-0) นก.
ชื่อวิชา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 (1-6-3) นก.
ชื่อวิชา วรรณกรรมประวัติศาสตร์ 2 (2-0-0) นก.
ชื่อวิชา วรรณกรรมสังคมและการเมือง 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา วรรณกรรมเอกของไทย 2 (2-0-0) นก.
ชื่อวิชา วรรณกรรมเอกของไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา หลักการอ่านและการเขียนคำไทย 2 (2-0-4) นก.
ชื่อวิชา หลักภาษาไทย 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา เทคนิคการอ่าน 2 (2-0-4) นก.

* หมายเหตุ แสดงข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2550.