เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

โครงการบริการวิชาการค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะการเขียนทางภาษาไทย ได้รับการอนุมัติให้ดาเนินโครงการโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน จานวน 48,850 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเขียนให้แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ได้พัฒนาทักษะการเขียนของตนให้ดีและมีประสิทธิภาพ ถือเป็นการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ให้เยาวชนมีศักยภาพในการเขียน และมีทักษะการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถนาทักษะนั้นไปปรับใช้กับการสื่อสารชีวิตในประจาวันของตนเองต่อไปได้ โดยกิจกรรมในโครงการเป็นกิจกรรม “ค่ายเยาวชนพัฒนาทักษะการเขียนทางภาษาไทย” ซึ่งมีกิจกรรมที่แยกย่อยเป็นฐานปฏิบัติการฝึกเขียน จานวน 3 ฐาน 6 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 การเขียนเชิงสร้างสรรค์ ลาดับความคิดแล้วลองเขียน กิจกรรมที่ 2 การวางโครงเรื่องการลาดับเหตุการณ์ และเขียนโครงเรื่องเรื่องสั้น กิจกรรมที่ 3 เขียนเรื่องสั้นให้สมบูรณ์ กิจกรรมที่ 4นาเสนอผลงานและฟังคาวิจารณ์ ข้อเสนอแนะจากวิทยากรกลุ่มเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ และคัดเลือกผลงานเด่น กิจกรรมที่ 5 ทบทวนความรู้และฝึกเขียนกวีนิพนธ์ และกิจกรรมที่ 6 เขียนกวีนิพนธ์ให้สมบูรณ์ โครงการนาเสนอกวีนิพนธ์และฟังคาวิจารณ์ ข้อเสนอแนะจากวิทยากรเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ คัดเลือกผลงานเด่น มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนในจังหวัดยะลา จานวน 40 คน ดาเนินการในระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 ตาบลวังพญา อาเภอรามัน จังหวัดยะลา โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของคณาจารย์สังกัดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โครงการได้จัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเขียนทางภาษาไทยให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดยะลา ถือเป็นการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ให้มีศักยภาพในการเขียน ต้องการฝึกฝนเยาวชนในพื้นที่ให้มีความรู้ทางการเขียนและเกิดทักษะการเขียนประเภทต่าง ๆ ได้ รวมถึงได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาในการเขียน นอกจากนี้ได้มีการประเมินทักษะการเขียนของผู้เข้าร่วมโครงการ และประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่าเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะการเขียนอยู่ในระดับที่ดี และมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม/โครงการร้อยละ 95.60 อยู่ในระดับดีมาก

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน    โรงเรียนราชประชานุเคราะห์    41    จ.ยะลา

สถานที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 41 จ.ยะลา

วันที่ดำเนินการ 23-25 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด

โครงการพัฒนาความรู้ทางภาษาไทยให้กับกลุ่มครูอาสาในศูนย์โรงเรียนสอนภาษาไทย พุทธศาสนา และวัฒนธรรม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 61,700 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านภาษาไทยและเพื่อเพิ่มทักษะการสอนภาษาไทยแก่ครูอาสาในศูนย์โรงเรียนสอนภาษาไทย พุทธศาสนา และวัฒนธรรม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย รุ่นที่ 2 เพื่อที่จะได้นำไปถ่ายทอดให้เยาวชนในชุมชนต่อไปได้อย่างถูกต้อง มีลักษณะรูปแบบของโครงการเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบกลุ่ม มีกลุ่มเป้าหมายคือ ครูอาสาในศูนย์โรงเรียนสอนภาษาไทย พุทธศาสนา และวัฒนธรรม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย จำนวน 31 คน ดำเนินการในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดพิกุลทองวราราม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย และทางสมาคมสยาม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย รวมไปถึงศูนย์โรงเรียนสอนภาษาไทย พุทธศาสนา และวัฒนธรรม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการจำนวน 1 เครือข่าย และเกิดองค์ความรู้ทางด้านภาษาไทยและเพิ่มทักษะการสอนภาษาไทยแก่ครูอาสาในศูนย์โรงเรียนสอนภาษาไทย ฯ นอกจากนี้ได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการได้ร้อยละ 89.80 และมีข้อเสนอแนะให้มีการอบรมอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมไปถึงควรมีระยะเวลาในการอบรมที่เพิ่มขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

ครูอาสา

สถานที่ ศูนย์โรงเรียนสอนภาษาไทย พุทธศาสนา และวัฒนธรรม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

วันที่ดำเนินการ 13-15 กรกฏาคม 2561

รายละเอียด

เป็นโครงการที่ได้ทำความร่วมมือกับสมาคมสยาม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

กลุ่มเป้าหมาย

ครูอาสา

สถานที่ ศูนย์โรงเรียนสอนภาษาไทย พุทธศาสนา และวัฒนธรรม รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

วันที่ดำเนินการ 18-19 สิงหาคม 2561