เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการทางกฎหมายสู่ชุมชน “การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ชุมชนในเขตพื้นที่สามจังหวัด ชายแดนภาคใต้” ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินโครงการ โดยใช้งบประมาณบำรุงการศึกษา จำนวน 54,020 บาท มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ความรู้กับเยาวชนและประชาชนในเรื่องกฎหมายที่มี ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เพื่อเสริมองค์ความรู้ใหม่ให้แก่เยาวชนและประชาชน การศึกษาด้านกฎหมาย และเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้รับความรู้ด้านกฎหมายและสามารถ น าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ คือ เยาวชนและประชาชน จำนวน 100 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ ห้องเทศบาลตำบลคอกช้าง นอกจากนี้ได้มีการประเมิน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม โครงการบริการวิชาทางกฎหมายสู่ชุมชน “การเผยแพร่ความรู้ทาง กฎหมายสู่ชุมชนในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ดังนี้ 1. เชิงปริมาณ 1.1 ผลผลิตของ โครงการ 1.1.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เยาวชนและประชาชน จำนวน 100 คน 1.2 ผลลัพธ์ของ โครงการ 1.2.1 จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาทางกฎหมายสู่ชุมชน เยาวชนและประชาชน จ านวน 100 คน มีความพึงพอใจในโครงการอยู่ที่ระดับ 4.23 ระดับมาก และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ควรมีการจัดโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเพื่อสามารถวัดความสำเร็จและมีการน าโครงการไปใช้ ประโยชน์ต่อไป 2. ผู้รับผิดชอบโครงการควรติดตามผลการใช้ประโยชน์จากโครงการให้บริการ วิชาการอย่างต่อเนื่อง 3. ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการบริการวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ให้กับประชาชน ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมโครงการ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการอย่างแท้จริง

กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลคอกช้าง  จำนวน  100  คน

สถานที่ เทศบาลตำบลคอกช้าง อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 2-3 มีนาคม 2563

รายละเอียด

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการทางกฎหมายสู่ชุมชน “การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ชุมชนในเขตพื้นที่สามจังหวัด ชายแดนภาคใต้” ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการ โดยใช้งบประมาณบำรุงการศึกษา จำนวน 53,700 บาท มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ความรู้กับเยาวชนในเรื่องกฎหมายที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เพื่อเสริมองค์ความรู้ใหม่ให้แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจการศึกษาด้านกฎหมาย และเพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ด้านกฎหมายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ กลุ่มเป้าหมายตามโครงการ คือ นักเรียนระดับชั้น ปวช. (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ) และ ปวส. (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) จำนวน 220 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพเบตง นอกจากนี้ได้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ ฝึกอบรมเยาวชน โครงการบริการวิชาทางกฎหมายสู่ชุมชน “การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสู่ชุมชน ในเขตพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้” ดังนี้ 1. เชิงปริมาณ 1.1 ผลผลิตของโครงการ 1.1.1 จำนวน ผู้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนระดับชั้น ปวช. (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ) และ ปวส. (ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) จำนวน 220 คน 1.2 ผลลัพธ์ของโครงการ 1.2.1 จ านวนผู้เข้าร่วม โครงการบริการวิชาทางกฎหมายสู่ชุมชน นักเรียนระดับชั้น ปวช. (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ) และ ปวส. (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง) จำนวน 220 คน มีความพึงพอใจในโครงการอยู่ที่ ระดับ 4.23 ระดับมาก และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 1. ควรมีการจัดโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเพื่อ สามารถวัดความสำเร็จและมีการนำโครงการไปใช้ประโยชน์ต่อไป 2. ผู้รับผิดชอบโครงการควรติดตาม ผลการใช้ประโยชน์จากโครงการให้บริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง 3. ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการ บริการวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาให้กับประชาชน ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมโครงการ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการอย่าง แท้จริง

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับชั้น  ปวช.  (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ)  และ  ปวส.  (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)  จำนวน  220  คน

สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพเบตง จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 20 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตเห็นว่าการแก้ปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ประการหนึ่ง ได้แก่ การให้ความส าคัญกับการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเยาวชนถือได้ว่าเป็นทั้งรากฐานในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของพื้นที่ และ ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสกระท าการอันเป็นความผิดทางกฎหมายอันจะน าไปสู่ความเสียหายต่อ บุคคลและสังคม ที่ผ่านมาการให้บริการวิชาการของหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มักมีเข็มมุ่งไปที่กลุ่มเยาวชนในพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดชายแดนใต้เสมอ เพื่อให้เยาวชน เหล่านี้ได้เข้าใจถึงบทบาทตนเอง มีความรับผิดชอบและรู้จักหน้าที่ของตนเอง ตลอดจนมีทัศนคติที่ ถูกต้องต่อสังคม และได้จากการรับความร่วมมือและผลตอบรับที่ดีจากเยาวชนทุกกลุ่มด้วยดีเสมอมา ดังนั้น ในปีการศึกษา 2561 นี้ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตจึงได้ก าหนดให้มีการบริการ วิชาการทางกฎหมายสู่ชุมชน โดยขยายขอบข่ายการให้บริการทางวิชาการไปยังเยาวชนในพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเล็งเห็นว่าเยาวชนที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาขนาดใหญ่นั้นมีจ านวนมากและ สามารถขยายผลจากการเผยแพร่ความรู้ต่อเยาวชนกลุ่มอื่นได้ จึงก าหนดให้มีการบริการวิชาการ ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาสขึ้น เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายและ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษามัธยมศึกษา  โรงเรียนนราสิกขาลัย  จังหวัดนราธิวาส  จ  านวน  220  คน

สถานที่ โรงเรียนนราสิกชาลัย จังหวัดนราธิวาส

วันที่ดำเนินการ 2 มีนาคม 2561