เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

อาดัม ไกรสุทรังค์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ อัลอามีน มะแต, ฮาซียะห์ ดอรอแซ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 “สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในยุค Thailand 4.0” (หน้า 20-35 ) ปัตตานี:

ปีที่นำเสนอ

2017

จัดโดย

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

จังหวัดหรือเมือง

ปัตตานี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

การศึกษาผลตอบแทนจากกรมธรรณ์ประกันชีวิตแบบตะกาฟุลบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน, ปีที่จัดทำ 2020 PDF

ประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์อิสลามในเขตสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย, ปีที่จัดทำ 2019

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนในธุรกิจบริการท่องเที่ยวภาคใต้ สภาวะเหตุการณ์ความไม่สงบ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล., ปีที่จัดทำ 2017

เอกสารประกอบการสอน

Business Statistics, ปีที่จัดทำ 2018