เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.กมลวรรณ ชนะกุล

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชื่อ - สกุล

นางกมลวรรณ ชนะกุล

อีเมล

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

สถาบัน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปีที่สำเร็จ

มีนาคม 2017

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขา

การพัฒนาชุมชน

สถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปีที่สำเร็จ

กรกฎาคม 2014

ประวัติการฝึกอบรม

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานสากล

1023-09-25 - 2023-09-25

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
เทคนิคการเขียนตำแหน่งทางวิชาการสายสังคม

2023-07-07 - 2023-07-07

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา