เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

การจัดนันทนาการในชุมชน  
การจัดเวทีประชาคมโดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
การวางแผนการเงินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

สังคมวิทยา

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

-  ความเชียวชาญทางด้าน  สงัคมวิยา
-  การบริหารจัดการเครือข่ายแบบมีส่วนร่วม
-  การจัดนันทนาภายในชุมชน
-  การบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง