เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.คอสียาห์ สะลี

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ชื่อ - สกุล

นางสาวคอสียาห์ สะลี

อีเมล

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

MASTER OF SCIENCE

สาขา

MICROBIOLOGY

สถาบัน

University Kebangsaan Malaysia

ปีที่สำเร็จ

สิงหาคม 2009

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขา

ชีววิทยาประยุกต์

สถาบัน

สถาบันราชภัฏยะลา

ปีที่สำเร็จ

มีนาคม 2002

ประวัติการฝึกอบรม

อบรมการออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ รุ่นที่ 3 (Outcome-Based Education : OBE)

2023-02-11 - 2023-02-13

กองบริการการศึกษา
กิจกรรมมอบรม "Gale Empowering Research ค้นคว้าฐานข้อมูลอย่างมีสไตล์ เพื่องานวิจัยในแบบสมบูรณ์"

2023-02-03 - 2023-02-03

ศูนย์บรรณสารสนเทศ สำนักวิทยบริการมหาวิทยาชภัฏยะลา
อบรมปฏิบัติการ "งานวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์"

2023-01-11 - 2023-01-11

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ความรู้เบื้องต้นการสอบเทียบเครื่องมือวัดและการใบรับรองผลเพื่อการนำไปใช้ (รูปแบบออนไลน์)

2021-09-19 - 2021-09-20

บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง
สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร (รูปแบบออนไลน์)

2021-08-03 - 2021-08-03

สถาบันอาหาร