เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

อบรมเชิงปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาสำหรับนักเรียน ซึ่งจัดขึ้นด้วยหลักสูตรจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ ยะลา จำนวน 30 คน ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยมีผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 13.22)

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่  4  และ  5  จำนวน  30  คน

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 10 กุมาพันธ์ 2561

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2563 สาขาวิชาจุลชีววิทยาจัดกิจกรรมบริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบออนไลน์ เรื่องการผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ ให้แก่บุคคลภายนอก ซึ่งทางหลักสูตรจุลชีววิทยา ได้ให้ความสำคัญต่อการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อต่างๆ โดยเฉพาะโรคติดเชื้อไวรัสโควิท-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ จึงได้จัดทำโครงการอบรมบริการวิชาการ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ที่สามารถยับยั้งจุลินทรีย์ตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและการดูแลตนเองเพื่อให้ปลอดภัย ตลอดจนสร้างความตระหนักเพื่อให้ประชาชนให้ความสำคัญในการดูแลป้องกันตนเอง เพื่อร่วมกันยับยั้งแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้เกี่ยวกับการทำเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ป้องกันโรคติดเชื้อต่างๆ ในครอบครัว และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความจำเป็นของการใช้แอลกอฮอล์ในการล้างมือเพื่อให้มีความปลอดภัยจากเชื้อจุลินทรีย์

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลทั่วไปในพื้นที่จังหวัดยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 27-28 มิถุนายน 2563

รายละเอียด

จัดโครงการบริการวิชาการอบรมปฏิบัติการทางจุลชีววิทยาสำหรับนักเรียน ให้แก่นักเรียน มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนสตรียะลา โรงรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนมะหัดอิสลามียะห์ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์วิทยา และโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา จำนวน 88 คน ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับมัธยม  จำนวน    88    คน

สถานที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 9 มกราคม 2562

รายละเอียด

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้แก่นักเรียนมัธยมตอนปลาย โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ และโรงเรียนสตรีอิสลามมูลนิธิ จ. ยะลา จํานวน 61 คน

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตดนปลาย

สถานที่ โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ และโรงเรียนสตรีอิสลามมูลนิธิ

วันที่ดำเนินการ 17, 27 มกราคม 2564

รายละเอียด

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลทั่วไป

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 5 มีนาคม 2565

รายละเอียด

จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565 อยรมให้กับนักศึกษาโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ จำนวน 45 คน

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 27 สิงหาคม 2565

รายละเอียด

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มแม่บ้าน  ตำบลกาลูปัง

สถานที่ อบต.กาลูปัง

วันที่ดำเนินการ 24,29 สิงหาคม 2565

รายละเอียด

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 26 มิถุนายน 2565

รายละเอียด

เมือวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ทางหลักสูตรได้มีการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา ให้แก่ โรงเรียนอัตตัรกียะห์ ต.บางนาค อ. เมือง จ.นราธิวาส โดยมีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่หลักสูตรเป็นวิทยากรให้ความรู้ในจัดกิจกรรมครั้งนี้

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 18 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียด

เมือวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 256ุ6 ทางหลักสูตรได้มีการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตเจลแอลกอฮอล์ยับยั้งจุลินทรีย์สูตรบำรุงผิว ให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชุมชนบ้านกูยิ ตำบลตะเปาะเยาะอำเภอยี่งอ จ.นราธิวาส ซึ่งได้มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากร

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

สถานที่ ชุมชนบ้านกูยิ

วันที่ดำเนินการ 4 กุมภาพันธ์ 256ุ6