เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์
เทคโนโลยีการหมัก
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ    (42)

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์