เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.ดร.มะพาริ กะมูนิง

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อ - สกุล

นายมะพาริ กะมูนิง

อีเมล

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

หลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขา

รัฐประศาสนศาสตร์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยบูรพา

ปีที่สำเร็จ

พฤษภาคม 2020

คุณวุฒิ

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

รัฐประศาสนศาสตร์หรือบริหารรัฐกิจ

สถาบัน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปีที่สำเร็จ

พฤษภาคม 2008