เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/1

32137307 การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์    มคอ.3 มคอ.5

12137340 การเตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์    มคอ.3 มคอ.5

12137110 นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและเอกชน    มคอ.3 มคอ.5

12137339 ผู้ประกอบการภาครัฐกับการจัดบริการสาธารณะ    มคอ.3 มคอ.5

- ปีการศึกษา 2565/2

2137446 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร์    มคอ.3 มคอ.5

12137110 นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและเอกชน    มคอ.3 มคอ.5

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล