เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

จากการรวบรวมแบบประเมินโครงการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการอบรมการเขียนและประเมินผลโครงการพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น (บริการวิชาการ) กิจกรรมที่ 1 อบรมปฏิบัติการเขียนโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นแบบบูรณาการ วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ เทศบาลตาบลบุดี อาเภอเมือง จังหวัดยะลา จัดขึ้นโดยคณาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรเทศบาลตาบลบุดี

สถานที่ เทศบาลตาบลบุดี อาเภอเมือง จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 5 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด

โครงการบริการวิชาการของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับการอนุมัติให้ดาเนินโครงการ โดยใช้งบประมาณ กศ.ปช. จานวน 36,000 บาท มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นและผู้นาชุมชนเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ ติดตามตัวชี้วัด และประเมินผลโครงการแบบมีส่วนร่วม มีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มบุคลากรท้องถิ่นและผู้นาชุมชน จังหวัดยะลา จานวน 30 คน ดาเนินโครงการภายใต้ชื่อกิจกรรมอบรมปฏิบัติการการเขียนและประเมินผลโครงการท้องถิ่นแบบบูรณาการ ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ สานักงานเทศบาลตาบลยะหาอาเภอยะหา จังหวัดยะลา และได้มีการประเมินความพึงพอใจ พบว่ากลุ่มบุคลากรท้องถิ่นและผู้นาชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม/โครงการอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.40) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ คือ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.61) ส่วนความพึงพอใจอยู่ในลาดับรองลงมาคือ ความพึงพอใจ ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของสังคม มีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.44)

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลากรสานักงานเทศบาลตาบลยะหา  อาเภอยะหา  จังหวัดยะลา

สถานที่ สานักงานเทศบาลตาบลยะหา อาเภอยะหา จังหวัดยะลา ผู้รั

วันที่ดำเนินการ 6 มีนาคม 2563

รายละเอียด

จากการรวบรวมแบบประเมินโครงการบริการวิชาการ ภายใต้โครงการอบรมการเขียนและประเมินผลโครงการพัฒนานวัตกรรมท้องถิ่น (บริการวิชาการ) กิจกรรมที่ ๒ อบรมการประเมินผลโครงการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ณ เทศบาลตาบลโกตาบารู อาเภอรามัน จังหวัดยะลา จัดขึ้นโดยคณาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

บุลากรเทศบาลตาบลโกตาบารู  อาเภอรามัน  จังหวัดยะลา

สถานที่ เทศบาลตาบลโกตาบารู อาเภอรามัน จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 11 มีนาคม 2562

รายละเอียด

โครงการบริการวิชาการของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับการอนุมัติให้ด าเนิน โครงการ โดยใช้งบประมาณ กศ.ปช. จ านวน 35,000 บาท มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรท้องถิ่นและผู้น าชุมชนเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ ติดตามตัวชี้วัด และการเสริมสร้าง นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น มีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มบุคลากรท้องถิ่นและผู้น าชุมชน จังหวัดยะลา จ านวน 30 คน ด าเนินโครงการภายใต้ชื่อกิจกรรมอบรมปฏิบัติการการออกแบบและการเขียน โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ส านักงานองค์การ บริหารส่วนต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส และได้มีการประเมินความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มบุคลากรท้องถิ่นและผู้น าชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม/โครงการอยู่ ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.40) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความพึงพอใจด้านคุณภาพ การให้บริการ คือ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.61) ส่วนความพึงพอใจอยู่ใน ล าดับรองลงมาคือ ความพึงพอใจด้านการชี้น าสังคม มีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.47) ความพึงพอใจด้านการตอบสนองความต้องการของสังคม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.44) ความพึงพอใจด้านคุณภาพให้บริการ ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.40) ความพึงพอใจด้านการเป็นผู้เตือนสติสังคม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.39) ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และความพึงพอใจในภาพรวมด้านกระบวนการ / ขั้นตอน การให้บริการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.25)

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากร  สำนักงานองค์การบริหารส่วนต  าบลภูเขาทอง  อ  าเภอสุคิริน  จังหวัดนราธิวาส

สถานที่ ณ นักงานองค์การบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

วันที่ดำเนินการ 4 มีนาคม 2564

รายละเอียด

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศษสตร์การพัฒนา 2566-2570 อบจ ยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรในหน่วยงาน  อบจ  ยะลา

สถานที่ อบจ ยะลา

วันที่ดำเนินการ 2 มิถุนายน 2564

รายละเอียด

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา  ปัตตานี  และนราธิวาส

สถานที่ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

วันที่ดำเนินการ

รายละเอียด

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา  ปัตตานี  และนราธิวาส

สถานที่ งหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส

วันที่ดำเนินการ

รายละเอียด

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรเทศบาลเมืองสะเตงนอก  กรรมการหมู่บ้าน  ทีมกู้ภัยกู้ชีพ  และอาสาสมัครสาธารณะสุข

สถานที่ เทศบาลเมืองสะเตงนอก

วันที่ดำเนินการ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566