เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

มะพาริ กะมูนิง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่นำเสนอ

2, 2021

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

จังหวัดหรือเมือง

เลย

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ปพน บุษยมาลย์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ สุวิมล อิสระธนาชัยกุล, มะพาริ กะมูนิง, ศรินทร์ญา จังจริง, อิสยัส มะเก็ง, สุวิมล แซ่ก่อง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 17 วันที่ 2-3 ธันวาคม 2563 (หน้า 4412-4425). นครปฐม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ปีที่นำเสนอ

12, 2020

จัดโดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

จังหวัดหรือเมือง

นครปฐม

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

นวัตกรรมการจัดการสุขภาพชุมชนในภาวะวิกฤตCOVID-19 ในเขตเทศบาลนครยะลา, ปีที่จัดทำ 9, 2021

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนากลุ่มเศรษฐกิจฐานราก ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดยะลา Role of Local Administrative Organization in Development of Grass Root Economy in Mueang Yala District, Yala Province, ปีที่จัดทำ 2, 2021

รูปแบบการจัดการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ผลิตผ้าท้องถิ่นจังหวัดชายแดนใต้, ปีที่จัดทำ 9, 2021

การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี : กรณีศึกษาต้าบลหน้าถ้า อ้าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2019 PDF

การจัดการป่าชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสถานการณ์ความไม่สงบ, ปีที่จัดทำ 2013

บทบาทของผู้นำชุมชนในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดของเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้, ปีที่จัดทำ 2013

รูปแบบการสร้างสังคมสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนใต้ โดยผ่านกระบวนการของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด, ปีที่จัดทำ 2012

การรับรู้ของพลเมืองกับการเสริมสร้างประชาธิปไตยในจังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2011 PDF

เอกสารประกอบการสอน

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ, ปีที่จัดทำ 2020

นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและการจัดการการเปลี่ยนแปลง, ปีที่จัดทำ 1, 2020

นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและการจัดการการเปลี่ยนแปลง, ปีที่จัดทำ 6, 2021

นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและเอกชน, ปีที่จัดทำ 6, 2021